Powrót do Memu

Imię rodzica / opiekuna:

Nazwisko rodzica / opiekuna:

Dzień urodzenia

rodzica / opiekuna:

Miesiąc urodzenia

rodzica / opiekuna:

Rok urodzenia:

Adres e-mail:

Imię i nazwisko dziecka:

Dzień urodzenia dziecka:

Miesiąc urodzenia  dziecka:

Rok urodzenia dziecka:

Czy umiesz asekurować ? - Odbyłem/ odbyłam i zaliczyłem/ zaliczyłam szkolenie z asekuracji górnej (na tzw. „wędkę”) i zasad bezpiecznego wspinania. Potrafię asekurować, znam zasady asekuracji i zobowiązuje się ich przestrzegać. Przyjmuje na siebie odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z nie przestrzegania zasad asekuracji. 

Akceptacja regulaminu

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, aby moje dziecko/mój podopieczny: uprawiał/ uprawiała wspinaczkę. Przyjmuję do wiadomości, iż Operator ścianki nie zapewnia dozoru nad dziećmi na terenie obiektu. Zostałem poinformowany / zostałam poinformowana i zdaję sobie sprawę, że wspinanie to sport niebezpieczny, stwarzający ryzyko utraty zdrowia lub życia dla osoby wspinającej się lub osób postronnych, zwłaszcza w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa we wspinaczce i podczas asekuracji. Zapoznałem się / zapoznałam się z Regulaminem obowiązującym w Centrum Wspinaczkowym SPIDER i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania podczas pobytu mojego dziecka na terenie obiektu. Mam świadomość zwiększonego ryzyka dla mojego dziecka podczas przebywania lub korzystania z Boulderowni i niebezpieczeństw związanych z upadkiem na materac z wysokości lub z przebywaniem na materacu w strefie odpadnięcia innego wspinacza. Zapoznałem się i akceptuję zasady korzystania z systemu autoasekuracji Perfect Descent opisane w Regulaminie.

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym upoważniam Centrum Wspinaczkowe SPIDER Łukasz Deręgowski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wierzejewskiego 2/4 NIP:554-258-34-89 do przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zobacz regulamin

Regulamin Centrum Wspinaczkowego SPIDER

 1. Wspinać może się osoba, która kupiła bilet wstępu, wypełniła formularz rejestracyjny na stronie https://wallk.pl/form1 oraz zaakceptowała regulamin ściany. Z treścią regulaminu ściany można się zapoznać podczas rejestracji lub w obiekcie.

 2. W Centrum Wspinaczkowym SPIDER należy zmienić obuwie na czyste obuwie sportowe lub wspinaczkowe.

 3. Prosimy o pozostawianie wartościowych rzeczy w depozycie w recepcji.

Regulamin szczegółowy

 1. Na ścianie Centrum Wspinaczkowego SPIDER samodzielnie mogą się wspinać osoby, które:

  1. ukończyły 18 rok życia

  2. ukończyły 16 rok życia posiadający pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

 2. Osoby do 16 roku życia mogą wspinać się jedynie pod nadzorem instruktora/operatora Centrum Wspinaczkowego SPIDER lub prawnego opiekuna.

 3. Osoby początkujące mają obowiązek zgłosić się do operatora ściany w celu przeszkolenia wstępnego w zakresie asekuracji górnej.

 4. Użytkownicy ściany, którzy nie odbyli szkolenia podstawowego mogą się wspinać, jednak nie mogą asekurować ani wykonywać innych czynności związanych z asekuracją np. nie mogą wiązać liny do uprzęży.

 5. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora.

 6. Do wspinania oraz asekurowania można używać tylko sprzętu posiadającego niezbędne atesty (CE, UIAA). Sprzęt posiadający atesty, ale nadmiernie zużyty lub zniszczony nie może być używany.

 7. Wspinanie jest dozwolone w uprzęży biodrowej lub pełnej (dzieci o wzroście poniżej 100 cm mogą się wspinać tylko w pełnej uprzęży).

 8. Niedozwolone jest asekurowanie przy użyciu przyrządu typu „ósemka zjazdowa” oraz węzła „półwyblinka”. Wolno asekurować przy użyciu przyrządów typu kubek asekuracyjny (np. Reverso-Petzl, Piu-Cassin, płytka Stichta itp.) Dopuszcza się asekurowanie przy użyciu przyrządu Petzl – Grigri, ale tylko przez doświadczone w asekurowaniu osoby.

 9. Wspinanie z górną asekuracją (na wędkę) jest dozwolone tylko w przeznaczonych to tego miejscach. Niedozwolone jest samodzielne zakładanie liny w stanowisku zjazdowym lub pojedynczych punktach asekuracyjnych.

 10. Wspinanie bez asekuracji linowej jest dozwolone na Boulderowni oraz ścianie z asekuracją linową do wysokości 50cm od podłogi do stopy wspinacza.

 11. Do uprzęży należy wiązać się węzłem ósemkowym.

 12. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych.

 13. Zmiany konfiguracji chwytów może dokonywać tylko operator ściany lub użytkownik ściany za zgodzą operatora ściany.

 14. Zabronione jest stosowanie magnezji sypkiej, dozwolone jest używanie magnezji w kulce lub w płynie.

 15. Obsługa ściany nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

 16. Bezpieczeństwa użytkowników ściany, przestrzegania porządku oraz przestrzegania regulaminu pilnuje dyżurujący personel.

 17. Liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie Centrum Wspinaczkowego SPIDER określa dyżurujący operator ściany. Personel może odmówić korzystania ze ściany w przypadku gdyby ilość osób stwarzałaby sytuację zagrożenia. 

 18. Personel ścianki ma obowiązek udzielić wszelkich informacji niezbędnych do korzystania ze ściany.

 19. Personel ma prawo usunąć z obiektu osoby stwarzające zagrożenie lub łamiące przepisy zawarte w regulaminie (bez zwrotu poniesionych kosztów przez użytkownika ściany).

 20. W strefie zeskoku ze ściany (2 metry od jej podstawy) nie wolno:

  1. przebywać gdy ktoś się wspina,

  2. pozostawiać żadnych przedmiotów,

  3. stwarzać sytuacji które mogłyby powodować zagrożenie.

 21. Podczas wspinaczki z liną nie wolno przebywać w strefie odpadnięcia wspinacza, w przypadku przecinania się torów wspinaczkowych pierwszeństwo ma osoba która jest wyżej.

 22. Podczas korzystania z Boulderowni:

  1. Na materacu można przebywać tylko w jego centralnej części. Nie wolno przebywać w strefie odpadnięcia wspinacza.

  2. Nie wolno leżeć ani siedzieć na materacu.

  3. Nie wolno wnosić na materac żadnych przedmiotów.

  4. Na drabince bez asekuracji można wchodzić najwyżej do 5 szczebelka.

  5. Nie wolno wchodzić na Jaszczurkę bez asekuracji.

 23. Prowadzenie działalności szkoleniowej na terenie hali wymaga wcześniejszego uzgodnienia z dyżurującym personelem.

 24. Osoba asekuracyjna odpowiada za bezpieczeństwo osoby wspinającej się. Centrum Wspinaczkowe SPIDER nie odpowiada za urazy spowodowane nieprawidłową asekuracją.

 25. Osoba asekurująca ma obowiązek sprawdzenia czy osoba wspinająca się jest prawidłowo przywiązana do liny asekuracyjnej. Odpowiedzialność za urazy spowodowane nieprawidłowym przywiązaniem się do liny ponosi osoba asekurująca. Centrum Wspinaczkowe SPIDER nie odpowiada za urazy spowodowane nieprawidłowym przywiązaniem się do liny asekuracyjnej.

 26. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania ich na terenie CW SPIDER

 27. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

 28. Na terenie obiektu nie wolno prowadzić działalności akwizycyjnych.

 29. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający zobowiązani są zgłaszać dyżurnemu operatorowi.

 30. BEZPIECZEŃSTWO UŻYCIA AUTOASEKURACJI PERFECT DESCENT:

  1. Przed pierwszą próbą użycia autoasekuracji należy bezwzględnie zgłosić się na przeszkolenie do Instruktora Klubu.

  2. Z przyrządów Perfect Descent korzystać mogą osoby o wadze od 15 do 150 kg.

  3. W przypadku osób poniżej 16-go roku życia obsługą autoasekuracji, zajmuje się wyłącznie przeszkolona osoba pełnoletnia.

  4. Przed wspinaniem należy sprawdzić czy urządzenie zwija taśmę asekurującą. Wyciągnięta taśma powinna zwinąć się samoczynnie.

  5. Karabinek mocujący autoasekurację wpina się w ucho asekuracyjne uprzęży lub w oba ucha asekuracyjne (uprzęże pełne). Każdorazowo przed wspinaniem należy sprawdzić czy ramię zamka jest poprawnie wpięte, zamknięte i zabezpieczone.

  6. Odpowiedzialność za odpowiednie wpięcie autoasekuracji ponosi osoba dokonująca bezpośrednio czynności wpięcia karabinka.

  7. Nie należy wspinać się powyżej lub w bok od linii asekuracji urządzenia Perfect Descent.

  8. Należy natychmiast przerwać wspinanie, jeśli taśma asekuracyjna Perfect Descent nie zwija się w trakcie wspinania i zgłosić to obsłudze.

  9. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy strefa zjazdu jest wolna od przeszkód. Zjazd odbywa się stopami w dół, przodem do ściany.

  10. Planując wspinanie z dolną asekuracją w linii, w której zainstalowana jest autoasekuracja, należy najpierw uwolnić taśmę asekuracyjną i pozwolić jej zwinąć się swobodnie do modułu. W ten sposób uzyskuje się odpowiedni dostęp do ściany do wspinania z liną. Po ukończonej wspinaczce, zjeżdżając należy ściągnąć taśmę asekuracyjną, a dół i na powrót ją zamocować.

 

DZIĘKUJEMY!

 

Miłego wspinania!

Centrum Wspinaczkowe SPIDER

Formularz wypełnia osoba pełnoletnia